Semalt, Google analitik hasabatlaryny nädip almalydygyny düşündirýär

Biziň hemmämiziň web sahypalarymyzda hakyky we hakyky traffigi isleýändigimizi we diňe ygtybarly Google Analytics-iň habar berýändigini aýdyp bileris. Mümkin etmek üçin köp usul bar. Statik IP adresleri ulanýan bolsaňyz, bu gollanmany ýerine ýetirip, maglumatlaryňyzy aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz. Bu ýerde, “ Semalt Müşderi Üstünligi” Dolandyryjysy Ross Barber size “Google Analytics” -iň içerki traffiginden daşarky traffigi aýyrmak üçin IP adres süzgüçlerini nähili ulanmalydygyny aýdyp berer.

IP adresi süzgüçiniň oňaýly taraplary

Ilki bilen, IP adresi süzmegiň artykmaçlyklary we kemçilikleri barada bilmeli. “Google Analytics” müşderileriňiziň näderejede potensial we çynlakaýdygyny we ulanyjylaryň web sahypalaryňyz bilen gatnaşygyny yzarlamak üçin giňden ulanylýar. Analitik hasabatlaryňyzda daşarky we içerki myhmanlar bar bolsa, olaryň arasynda tapawutlandyrmak kyn. Googleöne alada etmeli zat ýok, sebäbi Google Analytics-i içerki we daşarky saparlary kesgitlemekden we yzarlamakdan saklap bilersiňiz. Dürli sanawlar döredeniňizde we IP-leriň hemmesini şol ýere salanyňyzda bu mümkin. IP adresi süzgüçiniň diňe statiki IP adresleri ulananyňyzda bolup geçýändigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Statik IP adresi üýtgedip bolmaýar. Bu, web sahypaňyzyň we analitika maglumatlaryňyzyň näderejede ygtybarlydygyny bilmek üçin ulanylýar. Ulanyjylaryň köpüsine IP-lerinde ak sanawlar gerek däl, şonuň üçin wagtyň geçmegi bilen üýtgedilip, üýtgedilip ýa-da üýtgedilip bilinjek dinamiki IP adresleri ulanyp bilerler. Bu ýerde size IP adresiňiziň hiç haçan siziň bilen syýahat etmejekdigini aýdaýyn, bu bolsa Wi-Fi birikmesine gireniňizde ony birikdirmeli bolarsyňyz. Bu işleriň hemmesi awtomatiki usulda Google Analytics-de ýazylar.

Google analitikasynda IP adres süzgüçini dörediň

IP adres süzgüçlerini döretmek üçin, umumy we şahsy IP hakda hemme zady bilmeli. Muny etmegiň iň aňsat usullaryndan biri, haýsy IP-leriň Google tarapyndan kabul edilip bilinjekdigini bilmekdir. Bu soraga jogap alanyňyzdan soň, Google Analytics-de web sahypalaryňyz üçin süzgüç döretmek aňsat bolar. Ilki bilen, Google Analytics hasabyňyzy açmaly we filtr döretmek isleýän web sahypaňyzy saýlamaly. Indiki ädim, aýyrmak opsiýasyny açmak we süzgüç görnüşine basmak. Bu ýerde IP adresiňizi girizip, süzgüçleri görüniş bölümine ulanyp bilersiňiz. Indi sazlamalary ýatda saklamaly we Google Analytics maglumatlaryňyzdaky içerki traffigiň daşarky traffik bilen garyşmagynyň öňüni almaly.

IP adresi süzgüç üçin alternatiw usul

Aboveokarda agzalan prosese düşünip bilmeseňiz, IP adresiňizi süzmek üçin başga bir usul ulanyp bilersiňiz. “MonsterInsights” köp sanly süzgüçlere girmäge mümkinçilik berýär. Web sahypaňyzyň IP-ni yzarlamak üçin öz saýlan süzgüçleriňizi saýlap we işjeňleşdirip bilersiňiz. Etmeli zadyňyz, her bir ulanyjy üçin rol kesgitlemek we Google Analytics-iň birnäçe günüň dowamynda alyp barýan işlerini yzarlamagyny bes etmek. Bu guraly ulanyp, web sahypaňyzda has köp gatnaşygy we köp sanly ulanyjyny görüp bilersiňiz, olaryň rollaryny, özüni alyp barşyny we web sahypalaryňyz bilen täsirini yzarlamak aňsat.

mass gmail