Semalt: Google analitikasyndan traffigiňizi aýyrmagyň aňsat ýollary

Bu makalada Semaltyň öňdebaryjy hünärmeni Iwan Konowalow, hil netijelerini almak üçin Google Analytics-den pikirleri nädip aýyrmalydygyny öwreder.

Birnäçe aý mundan ozal blogymy açan wagtym ýadymda. Google Analytics hasabymda günde 1500-den gowrak gezek görýärdim, ýöne sahypalarymy redaktirlänimde we käbir sazlamalary üýtgedenimde has köp bolýar. Islenýän netijeleri almak üçin käbir sahypalarymy ýüzlerçe müňlerçe gezek redaktirledim. Dürli bloggerler sahypa görmek hasabatlaryny ýerleşdirýärler ýa-da sosial mediýada traffigiň statistikasyny aç-açan paýlaşýarlar we munuň blogda ýa-da internetdäki abraýyna zyýan ýetirip biljekdigine düşünmeýärler. Sebäbi spamçylaryň köpüsi web sahypalarynda görülýänleriň sanyny azaltmaga synanyşar we şeýlelik bilen Google Analytics hasabatlaryna täsir eder. Web sahypasyndaky baglanyşyklary sosial mediýada paýlaşanyňyzda, içerki traffik ýazgylaryny ondan aýyrandygyňyzy anyklamaly. Bu opsiýa hökmünde gelýän ýa-da deslapky zat däl. Munuň ýerine islenýän netijeleri almak üçin ony el bilen düzmeli ýa-da bir plugin gurmaly bolarsyňyz.

Google analitikasynda IP adresiňizi aýyryň

Ilki bilen etmeli we iň möhüm zat, Google Analytics-de IP adresiňizi aýyrmagyňyzdyr. Pikiriňizi sanamagyň öňüni almak möhümdir. Munuň üçin daşarky müşderileriň özüni alyp barşyna we web sahypalaryňyza nähili täsir edýändigine ünsi jemlemeli bolarsyňyz. Bu, web sahypaňyza we umumy işine uly täsir edip biler. Munuň üçin ilki bilen öz IP adresiňizi kesgitlemeli bolarsyňyz. Google ulanyjylary üçin muny aňsat we ýönekeý etdi. Google gözleginde diňe IP-ni ýazyň, köpçülige açyk IP adresiňizi görersiňiz. “Google Analytics” -den bir IP adresi aýyrmak gaty aňsat. Şeýle-de bolsa, birnäçe IP-ni aýyrmak isleseňiz, degişli üýtgeşmeler girizmeli bolarsyňyz. Munuň üçin ilki bilen dürli IP-ler üçin süzgüçler döretmeli we olary ýeke-ýekeden aýyrmaly.

Google Analytics WordPress plaginlerindäki sazlamalary aýyryň

Bu başga bir möhüm usul. Google Analytics WordPress plaginlerinde sazlamalaryňyzy aýyrmaly ýa-da sazlamaly. Munuň üçin Google Analytics hasabyňyzyň süzgüçler bölümine girip, ýörite süzgüç opsiýasyny saýlamaly. Ondan soň, hakyky däl ýa-da bikanun traffigi, olaryň çeşmelerini aýyrmaly we süzgüç nagyş düwmesine basmaly. Bu ýerde, HTML-iň baş belliginde bolup biläýjek üýtgeýän kod ulanmaly. Maglumatlaryňyzyň bikanun ulanylmagynyň öňüni alýan we Google analitikleriňiziň galp hasabatlar döretmeginiň öňüni alýan bir opsiýany ulanmak aňsat. Diýmek, kimdir biri web sahypaňyza haçan girer, gutapjyklary kesgitlenmedik bolsa hasaplary hasaplanmaz. Bu ajaýyp we iň oňat wariantlaryň biri, şonuň üçin bu usuly ähli web sahypalaryňyzda ulanmaly. Blogçylar üçin diňleýjilerini we web sahypalarynyň ygtybarlylygyny saklamak möhümdir. Şonuň üçin bu usul uly kömek eder.